• OTS
  • June 30, 2019
SHARE

Fan J, Feng Y, Zhang R, Zhang W, Shu Y, Zeng Z, Huang S, Zhang L, Huang B, Wu D, Zhang B, Wang X, Lei Y, Ye Z, Zhao L, Cao D, Yang L, Chen X, Liu B, Wagstaff W, He F, Wu X, Zhang J, Moriatis Wolf J, Lee MJ, Haydon RC, Luu HH, Huang A, He TC, Yan S.
Cancer Gene Ther. 2019 Jun 20.

PubMed

Related articles