Noninvasive Microsurgery Using Aptamer-Functionalized Magnetic Microdisks for Tumor Cell Eradication

Noninvasive Microsurgery Using Aptamer-Functionalized Magnetic Microdisks for Tumor Cell Eradication …………… Zamay TN, Zamay GS, Belyanina IV, Zamay SS, Denisenko VV, Kolovskaya OS, Ivanchenko TI, Grigorieva VL, Garanzha IV, Veprintsev DV, Glazyrin YE, Shabanov AV, Prinz VY, Seleznev VA, Sokolov AE, Prokopenko VS, Kim PD, Gargaun A, Berezovski MV, Zamay AS. Nucleic Acid Ther. 2017…